ဟိုက္ဘရစ္ IP PBX စနစ္မ်ား

အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြရွိေပမယ့္ ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းစနစ္တစ္ခုဆီက ရႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈနဲ႔ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈေတြ ေပးအပ္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဟိုက္ဘရစ္ IP PBX စနစ္ေတြကို အလြယ္တကူ တပ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြက အစဥ္အလာ PSTN ကြန္ရက္ေတြ၊ မိုဘုိင္းကြန္ရက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ တယ္လီဖုန္းစနစ္ေတြဟာ အလြန္အမင္း ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ကာ အနာဂတ္အတြက္လည္း ခုိင္မာေစပါတယ္။

ဟိုက္ဘရစ္ IP PBX စနစ္ေတြမွာ ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းသာ အသံုးျပဳတဲ့ ႐ံုးတြင္းအေျခခံစနစ္ ဝါယာဆက္သြယ္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြက အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေခၚဆိုမႈ ေတြအတြက္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာသက္သာေစပါတယ္။ သင့္ကုမၸဏီက အေရာင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တာဝန္ေပးထားတယ္ဆုိရင္ မိုဘိုင္း အဝင္အထြက္စနစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ MPT, Telenor နဲ႔ Ooredoo ကဲ့သို႔ေသာ မိုဘုိင္းကြန္ရက္လုပ္ငန္းေတြက သူတို႔ကြန္ရက္တြင္း ေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ ေစ်းသက္သာစြာ ေခၚဆိုႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္႐ံုးတြင္း IP ဖုန္းကေန အျပင္ကို ေခၚဆိုတာကလည္း အလြန္႐ိုးရွင္းပါတယ္။ ေခၚဆိုမႈေတြက သင္ေခၚဆိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ႀကိဳးဖုန္းလုိင္း၊ မိုဘုိင္း ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ အလိုအေလ်ာက္ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မယ္။

အားသာခ်က္မ်ား။ ။

အားနည္းခ်က္မ်ား။ ။