အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား

Analog PBX ဖုန္းေတြ သံုးခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ႐ံုးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အသံုးျပဳေနဆဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာ တယ္လီဖုန္းစနစ္ေတြကို အင္တိုက္အားတုိက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားစြာကနည္းက မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီဖုန္းေတြရဲ႕ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေၾကာင့္လည္း ေစ်းကြက္ကေန တျဖည္းျဖည္း ဖယ္ရွားခံလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းေခၚဆိုမႈအားလံုးကို အစဥ္အလာသံုးခဲ့တဲ့ PSTN ပံုေသဖုန္းလုိင္း ကြန္ရက္ကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္ေတြဟာ ႐ံုးတြင္းမွာ ႏွစ္ခုတြဲ ဝါယာစနစ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ ကြန္ရက္တစ္ခုက တယ္လီဖုန္း စနစ္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကြန္ရက္တစ္ခုက IT အေျခခံစနစ္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္မ်ား

အားနည္းခ်က္မ်ား