VoIP Myanmar
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ IP တယ္လီဖုန္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မဂၤလာပါ။ က အေတြ႕အၾကံဳ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိတဲ့ IP တယ္လီဖုန္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ VoIP Thailand ကို ဖန္တီးခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရန္

သို႔မဟုတ္

09-799-217-999

IP Phone VoIP Myanmar

အေျခခံအေဆာက္အအံု

Network Infrastrure Myanmar

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေန

တျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေႏွးေကြးေနေသးတဲ့ အင္တာနက္နဲ႔ MPT ဒါမွမဟုတ္ MCIT ထံမွ SIP Trunks မ်ား မရရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္ဟာ ကနဦးအဆင့္မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုန္းလုိင္းေတြ မွတ္ပံုတင္တာကို ခြင့္ျပဳတဲ့ SIP ပ႐ိုတိုေကာကိုလည္း တစ္ခ်ဳိ႕ ISP ေတြက ပိတ္ထားပါေသးတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

နည္းပညာက IP အေျခခံ ဖုန္းစနစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ (ဒီနည္းပညာဟာ အင္တာနက္နဲ႔ တယ္လီဖုန္း စနစ္အတြက္ ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းကို ထိန္းသိမ္းရတဲ့အတြက္ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြအဖို႔ ေစ်းသက္သာတာလည္း ပါတာေၾကာင့္) ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ေၾကးနန္းႀကိဳး ကြန္ရက္ေတြမွာ ထပ္မံေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးအရ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့ပါဘူး။

ရန္ကုန္နဲ႔ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လိုမ်ဳိး လူေနအလြန္ထူထပ္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ အန္နာေလာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ျဖန္႔က်က္ဖို႔ ေငြကုန္ခံမယ့္အစား ေခတ္မီတဲ့ ဖုိင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ အေျခခံစနစ္ကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာႏုိင္ေျခ ရွိေနပါတယ္။ အင္တာနက္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းစနစ္အတြက္ ေပါင္းစည္းကြန္ရက္တစ္ခုက IP အေျခခံ အင္တာနက္ တယ္လီဖုန္းစနစ္ကို မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ အလိုအေလ်ာက္ လက္ခံက်င့္သံုးသြားမွာပါ။ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာသာ အဓိကရွိေနေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ ႐ုိးရွင္းတဲ့ ေစ်းကြက္အင္အားစု ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမွာပါ။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နည္းပညာအသစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

Network Infrastrure Myanmar

႐ံုးသံုးတယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား – ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အန္နာေလာ့ PBX နဲ႔ IP PBX တို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာတာက သင့္မွာ ႐ံုးခန္းအသစ္ ေျပာင္းၿပီးခါစ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းမလို႔စီစဥ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႐ံုးသံုးစားပြဲေတြနဲ႔ တျခားပရိေဘာဂေတြအျပင္ သင့္ရဲ႕အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရယ္၊ ႐ံုးကလူေတြအေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ၊ ပံ့ပိုးသူေတြကို ဘယ္လို ဆက္သြယ္မလဲ ဆိုတာရယ္ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။

႐ံုးသံုးတယ္လီဖုန္းစနစ္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ေရြးစရာနည္းလမ္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ အစဥ္အလာသံုးခဲ့တဲ့ အန္နာေလာ့ (PBX) စနစ္နဲ႔ ေခတ္မီတဲ့ IP အေျခခံ တယ္လီဖုန္းစနစ္ (IP PBX) တို႔ကို ေရြးႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ကြန္ရက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု သီးျခားထားရွိရန္ လိုပါလိမ့္မယ္။ အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကြန္ရက္တစ္ခုကို သင့္ရဲ႕ အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္အတြက္နဲ႔ ေနာက္ကြန္ရက္တစ္ခုကို သင့္ရဲ႕ IT အေျခခံစနစ္ အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္မီ IP အေျခခံ တယ္လီဖုန္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရင္ေတာ့ IP ဖုန္းေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေတြကို ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းေပၚမွာပဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ ။

 • ပံုေသဖုန္းလုိင္း (PSTN) ကြန္ရက္ကို ဆက္သြယ္ျခင္း

အဝင္နဲ႔ အထြက္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ဆက္သြယ္မႈ။ ။

 • ပံုေသဖုန္းလုိင္း (PSTN) ကြန္ရက္

သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာ။ ။

 • ဘတ္ဂ်က္ နည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ား
Analog PBX Myanmar

အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား

Analog PBX ဖုန္းေတြ သံုးခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ႐ံုးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အသံုးျပဳေနဆဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာ... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ ။

 • ႀကိဳးဖုန္းလုိင္း (PSTN) ကြန္ရက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း
 • အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္) (ADSL, VDSL, FTTH, DOCSIS, MPLS)
 • မိုဘုိင္း အဝင္အထြက္စနစ္ (ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္)

အဝင္နဲ႔ အထြက္ေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ ဆက္သြယ္မႈ။ ။

 • ႀကိဳးဖုန္းလုိင္း ကြန္ရက္ (PSTN) / အင္တာနက္ (ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္) နဲ႔ မိုဘုိင္းကြန္ရက္ (ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္)

သင့္ေတာ္ေသာေနရာ။ ။

 • လက္ရွိ အန္နာေလာ့ (PSTN) ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ဆက္လက္သံုးစြဲရန္လိုအပ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ား
 • DID နံပါတ္ေတြ မရရွိႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီမ်ား
Hybrid IP PBX Myanmar

ဟိုက္ဘရစ္ IP PBX စနစ္မ်ား

အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြရွိေပမယ့္ ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းစနစ္တစ္ခုဆီက ရႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈနဲ႔ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈေတြ... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ ။

 • အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ADSL, VDSL, FTTH, DOCSIS, MPLS)

အဝင္နဲ႔ အထြက္ေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ ဆက္သြယ္မႈ။ ။

 • အင္တာနက္

သင့္ေတာ္ေသာေနရာ။ ။

 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုန္းလုိင္းေတြ (DID နံပါတ္ေတြ) ရရွိႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားက ႐ံုးခန္းတစ္ခုသာရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား
IP PBX Yangon

IP PBX သီးသန္႔စနစ္မ်ား

IP PBX သီးသန္႔စနစ္ေတြက ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းစနစ္ တစ္ခုထံမွ ရရွိႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးနဲ႔ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈ ေတြကို ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး၊... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ ။

 • အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ADSL, VDSL, FTTH, DOCSIS, MPLS)

အဝင္နဲ႔ အထြက္ေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ ဆက္သြယ္မႈ။ ။

 • အင္တာနက္

သင့္ေတာ္ေသာေနရာ။ ။

 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုန္းလုိင္းေတြ (DID နံပါတ္ေတြ) ရရွိႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ႐ံုးခန္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား
Hosted IP PBX Yangon

Cloud တြင္ ထားရွိေသာ IP PBX စနစ္

အေဝးမွာထားရွိတဲ့ Hosted IP PBX ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေျမျပင္အေျခစိုက္ IP PBX စနစ္မ်ားနဲ႔ အလြန္ဆင္တူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္႐ံုးခန္းမွာ မဟုတ္ဘဲ... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

႐ံုးသံုးတယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား – ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အန္နာေလာ့ PBX နဲ႔ IP PBX တို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာတာက သင့္မွာ ႐ံုးခန္းအသစ္ ေျပာင္းၿပီးခါစ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းမလို႔စီစဥ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႐ံုးသံုးစားပြဲေတြနဲ႔ တျခားပရိေဘာဂေတြအျပင္ သင့္ရဲ႕အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရယ္၊ ႐ံုးကလူေတြအေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ၊ ပံ့ပိုးသူေတြကို ဘယ္လို ဆက္သြယ္မလဲ ဆိုတာရယ္ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။

႐ံုးသံုးတယ္လီဖုန္းစနစ္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ေရြးစရာနည္းလမ္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ အစဥ္အလာသံုးခဲ့တဲ့ အန္နာေလာ့ (PBX) စနစ္နဲ႔ ေခတ္မီတဲ့ IP အေျခခံ တယ္လီဖုန္းစနစ္ (IP PBX) တို႔ကို ေရြးႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ကြန္ရက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု သီးျခားထားရွိရန္ လိုပါလိမ့္မယ္။ အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကြန္ရက္တစ္ခုကို သင့္ရဲ႕ အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္အတြက္နဲ႔ ေနာက္ကြန္ရက္တစ္ခုကို သင့္ရဲ႕ IT အေျခခံစနစ္ အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္မီ IP အေျခခံ တယ္လီဖုန္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရင္ေတာ့ IP ဖုန္းေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေတြကို ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းေပၚမွာပဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Analog PBX Myanmar

အန္နာေလာ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား

Analog PBX ဖုန္းေတြ သံုးခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ႐ံုးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အသံုးျပဳေနဆဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာ...အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

Hybrid IP PBX Myanmar

ဟိုက္ဘရစ္ IP PBX စနစ္မ်ား

အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြရွိေပမယ့္ ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းစနစ္တစ္ခုဆီက ရႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈနဲ႔ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈေတြ...အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

IP PBX Yangon

IP PBX သီးသန္႔စနစ္မ်ား

IP PBX သီးသန္႔စနစ္ေတြက ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းစနစ္ တစ္ခုထံမွ ရရွိႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးနဲ႔ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈ ေတြကို ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး၊... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

Hosted IP PBX Yangon

Cloud တြင္ ထားရွိေသာ IP PBX စနစ္

အေဝးမွာထားရွိတဲ့ Hosted IP PBX ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေျမျပင္အေျခစိုက္ IP PBX စနစ္မ်ားနဲ႔ အလြန္ဆင္တူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္႐ံုးခန္းမွာ မဟုတ္ဘဲ... အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ေဖာက္သည္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိထားတာေၾကာင့္ VoIP Thailand ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ IP တယ္လီဖုန္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ကနဦးကုမၸဏီေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေရွးဦးတီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္အတုိင္းပဲ VoIP Myanmar က ေဒသခံ တယ္လီကြန္းနဲ႔ အင္တာနက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ IP တယ္လီဖုန္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပထမဦးဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းမ်ား။ ။ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြကဘာလဲ။

 1. ၁။ PDF စစ္တမ္းကို ဒီမွာ ျဖည့္ေပးပါ။
 2. ၂။ အီးေမးလ္ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းနဲ႔ အရင္ဆံုး ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
 3. ၃။ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းထဲမွျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပါ။

ဟာ့ဒ္ဝဲ။ ။ ပစၥည္းကိရိယာအခ်ဳိ႕ လုိအပ္ေနတယ္။

ဒီအတြက္ ပူစရာမလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဟာဒီကေန ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ VoIP Thailand က သင္လိုအပ္တဲ့ IP ဖုန္းေတြနဲ႔ အျခားေသာ ဟာ့ဒ္ဝဲေတြကို စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

VoIP Myanmar Serviced Office

VoIP Myanmar – ပေရာဂ်က္ ၿပီးစီးမႈအခ်ိန္ဇယား

Requirement Gathering

လိုအပ္ခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျခင္

Infrastructure Assessment

အေျခခံအေဆာက္အအံု အကဲျဖတ္ျခင္

IP Telephony Solution Design

IP တယ္လီဖုန္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈဒီဇိုင္

Solution Implementation

ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္

User Acceptance Testing

အသံုးျပဳသူ လက္ခံမႈ စမ္းသပ္ျခင္

Maintenance Service

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မ

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေရာင္းပိုင္းမွာ သင္အလုပ္လုပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိထားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေဒသခံ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က စိတ္ဝင္စားပါတယ္။

Your IP address is 54.92.164.9

Top